Pályázati felhívás Bursa Hungarica ösztöndíjpályázatra

Törökbálint Város Önkormányzatának Képviselő-testülete csatlakozott a 2015. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat rendszerhez.

Pályázók köre:

Az „A” típusú ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

A „B” típusú ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik:

a) a 2014/2015. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások;

vagy

b) felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek;

és a 2015/2016. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.

Az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó rászorultsága alapján, a pályázó tanulmányi eredményétől függetlenül történik.

Az ösztöndíjra jogosultság feltétele, hogy a pályázó és a vele közös háztartásban élők egy főre jutó jövedelme ne haladja meg az öregségi nyugdíjminimum 300 %-át. (jelenleg 85 500 Ft)

A pályázatok benyújtási határideje: 2014. november 7.

Pályázók figyelem! Változás a pályázás rendjében!

A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:

https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx

A pályázati űrlapot a rendszerből kinyomtatva és aláírva, mellékletekkel kell a Törökbálinti Polgármesteri Hivatal Szociális Irodájához (2045. Törökbálint Bajcsy-Zs. u. 8.) benyújtani.

Csatolandó mellékletek:

  • a pályázóval egy háztartásban élők havi nettó jövedelmének igazolása,
  • „A” típusú pályázat esetén tanulói jogviszony igazolása.

A regisztrációs és adatrögzítési folyamat részletes leírása a www.emet.gov.hu internetes oldal „Bursa Hungarica” oldalon található meg.

Hozzászólások lezárva.